#63639
Kebanyakan pengamal Ahlul Sunnah wal jamaah (Sunni) yang di temui mempunyai pandangan bahawa dunia ini akan terus kiamat. Kerap saya dengar apabila bersembang tentang akhir zaman, mereka akan mengatakan "kiamat dah dekat ni, takut x sempat taubat."

Ini adalah pandangan yang salah, bukan bab taubat tu, itu harus setiap hari dan masa, yang salah adalah bab kiamat, yang pada pandangan mereka seolah-olah akan datang tiba-tiba, mengejut tanpa sebarang amaran.
Tahukah kalian, sebelum dunia ini berakhir, Allah akan memenangkan Islam ke atas agama lain, dan mewariskan bumi ini kepada orang-orang beriman? Tahukah anda bahawa semua ini adalah dengan pengutusan Khalifah Allah Al Mahdi yang dijanjikan?

Kiamat tidak akan terjadi selagi dunia ini tidak diperintah oleh Al Mahdi, Islam dimenangkan, serta keadilan memenuhi bumi sebagaimana ia dipenuhi kezaliman sepenuhnya.

Sunan Abu Daud 3733: Telah menceritakan kepada kami Musaddad bahwa Umar bin Ubaid menceritakan kepada mereka. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr -maksudnya Abu Bakar bin 'Ayyasy-. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Zaidah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Musa dari Fithr dengan makna hadits yang sama. Dan semuanya dari Ashim dari Zir dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, Zaidah menyebutkan dalam haditsnya, "maka Allah akan memanjangkan hari itu, " kemudian mereka bersepakat -dalam menyebutkan lafadz- hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, atau dari keluargaku; namanya mirip dengan namaku, dan nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku. Dalam hadits Fithr ditambahkan, "Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana kezhaliman dan kelaliman pernah memenuhinya." Dalam hadits riwayat Sufyan beliau mengatakan: "(Dunia) tidak akan pergi, atau tidak akan hancur hingga seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai Arab; namanya seperti namanku." Abu Daud berkata; "lafadz hadits Umar dan Abu Bakar semakna dengan lafadz Abu Sufyan." Al Albani: Hassan Shahih
Ini adalah zaman kemunculan Mahdi kalian. Apa buktinya? Selain dari tanda-tanda akhir zaman yang sering disebutkan, tanda yang paling jelas tanpa sebarang keraguan adalah hadis berikut:
Tentang Hijaz, diriwayatkan bahwa Rasulullah (SAWA) bersabda: “Akan memerintah seorang lelaki yang mempunyai nama binatang. Bila kamu melihat dia, akan terlihat olehmu juling di matanya dari kejauhan. Namun jika kamu dekati ia, kamu tidak akan melihat apa-apa di matanya. Ia akan digantikan oleh saudaranya yang bernama Abdullah, berilah amaran kepada pengikut kami tentang beliau! (beliau mengulangi kalimat ini sampai tiga kali). Sampaikan kepadaku berita gembira dengan kematiannya, akan aku sampaikan berita gembira kepada kalian dengan kemunculan al-Hujjah.” (Miatan wa Khamsun ‘Alamah, hal 122)

Dikuatkan dengan sebuah hadis lagi dari Ahlul Bait AS:

Diriwayatkan dari Abu Bashir: “Aku mendengar Abu Abdillah (Imam Shadiq) as pernah mengungkapkan, “Siapa yang memastikan kematian Abdullah bagiku, aku pastikan (kemunculan) sang qaim baginya.” Lalu beliau menambahkan, “Bila Abdullah mati, orang-orang tidak akan bersepakat atas seorang (siapa yang akan menggantikannya,-penerj) sepeninggal dia, dan urusan ini tidak akan berakhir tanpa sang pemimpin kalian, insya Allah. Raja (yang memerintah) bertahun-tahun akan pergi menjadi raja beberapa bulan dan beberapa hari”
Aku (si perawi) bertanya, “Apakah lama yang demikian itu?”
“Tidak”, jawab imam. (Bihar al-Anwar, juz 52, hal 210)

Sudah tiba orang yang kalian nantikan, Ahmad Al Hassan a.s. Silalah mengkaji, demi keselamatan akhirat kalian.

Imam-Imam Mahdi daalam kitab Sunni

Nabi (SAWA) telah bersabda: “Al Mahdi adalah seorang daripada kami, Ahlul-Bayt.”

Rujukan Sunni: Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 4085

Rasulullah (SAWA) bersabda: “Al Mahdi adalah salah seorang daripada anak-anak Fatimah.”

Rujukan Sunni:
1. Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 4086
2. al-Nisa’i dan al-Bayhaqi, dan lain-lain seperti yang dipetik dalam al-Sawa’iq al-Muhriqah, oleh Ibn Hajar al-Haytami, bab 11, bahagian 1 , ms 249
Nabi Muhammad (SAWA) bersabda: “Kami anak-anak Abd al-Mutalib adalah ketua penduduk Syurga: Diriku, Hamzah, Ali, Jafar , Hasan, Hussain dan Al Mahdi.”

Rujukan Sunni:
1. Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 4087
2. Al-Mustadrak, oleh al-Hakim, dengan autoriti Anas Ibn Malik
3. Al-Daylami
4. Al-Sawa’iq al-Muhriqah, oleh Ibn Hajar al-Haytami, bab 11, seksyen 1, ms 245
Nabi Muhammad (SAWA) bersabda: “Mahdi akan muncul di dalam umatku. Dia akan muncul untuk sekurang-kurangnya 7 atau maksimum 9 tahun, dalam masa itu, umatku akan mengalami nikmat yang banyak seperti yang tidak dinikmati sebelumnya. Dikurniakan bekalan makanan yang banyak, di mana ia tidak perlu menyimpan apa-apa, dan kekayaan pada masa itu bertimbun-timbun, seolah-olah jika seorang lelaki bangun dan berkata: berikan kepadaku wahai Mahdi, maka Mahdi akan berkata: Di sini! Ambil! ”

Rujukan Sunni: Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 5083

Nabi Muhammad (SAWA) bersabda: “Sesungguhnya kami Ahlal bait (a.s) telah dipilih Allah SWT untuk kehidupan di akhirat berbanding kehidupan dunia ini; dan AhluBayt akan mengalami penderitaan yang besar dan mereka akan dihalau dan disisihkan selepas kematianku. Sehingga datang orang-orang dari Timur membawa bendera hitam bersama mereka, dan mereka akan meminta kebaikan, dan tidak akan diberikan kepada mereka, lalu mereka akan berperang dan mereka beroleh kemenangan, dan mereka akan ditawarkan apa yang mereka ingini, tetapi mereka akan menolak untuk menerimanya, sehingga seorang lelaki dari Ahlal Baitku (a.s) muncul untuk memenuhkan bumi ini dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Barangsiapa antara kamu sampai kepadanya perkara tersebut, maka hendaklah pergilah kepada mereka walaupun dengan merangkak di atas salji sekalipun. ”

Rujukan Sunni:
1. Sunan Ibn Majah, jilid 2, hadis no. 4082
2. Tarikh Al Tabari
3. Al-Sawa’iq al-Muhriqah, oleh Ibnu Hajar, bab 11, seksyen 1, ms 250-251
Dalam Sahih Muslim, di dalam Bab al-Fitan, terdapat beberapa hadis yang menarik mengenai apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Dua daripadanya disebutkan di bawah:

Abu Nadra melaporkan: Kami berada bersama dengan Jabir Ibn Abdillah … Jabir Ibn Abdillah berdiam diri seketika dan kemudian melaporkan bahawa Rasulullah (SAWA) telah bersabda: “Di sana akan terdapat seorang Khalifah daripada umatku di akhir zaman, yang bebas akan memberikan kekayaan kepada manusia tanpa perkiraan.”Aku berkata kepada Abu Nadra dan Abu al-Ala: Adakah kamu maksudkan Umar bin Abd al-Aziz? Mereka berkata: TIDAK, dia adalah Imam Mahdi.

Rujukan Sunni:
1. Sahih Muslim, versi Bahasa Inggeris, v4, bab 1005, ms 1508, hadis no. 6961
2. Sahih Muslim, versi Bahasa Arab, Kitab al-Fitan, v4, ms 2234, hadis 6


Diriwayatkan juga bahawa Nabi (SAWA) bersabda: “Pada akhir zaman, umatku akan mengalami penderitaan dahsyat yang tidak pernah berlaku sebelum ini, sehinggakan manusia tidak dapat mencari jalan keluar. Kemudian Allah akan memunculkan seseorang dari keturunanku, ia adalah Ahlal Baitku (a.s), yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan ketidakadilan. Penduduk bumi dan penduduk langit mencintai dia. Langit akan menurunkan airnya di merata-rata dan bumi akan menawarkan semua yang ia boleh berikan dan akan menjadi hijau keseluruhannya. ”

Rujukan Sunni:
1. Seperti yang dipetik dalam al-Sahih fi al-Hadith, oleh al-Hakim
2. Al-Sawa’iq al-Muhriqah, oleh Ibn Hajar al-Haythami, bab 11, seksyen 1, ms 250


Rasulullah (SAWA) bersabda: “Dunia tidak akan binasa sehingga seorang lelaki di kalangan orang Arab muncul, dengan nama yang sepadan dengan nama saya.” - Rujukan Sunni: Sahih Tirmidhi, vol. 9, ms 74

Rasulullah (SAWA) bersabda: “Mahdi dari keluargaku akan membawa revolusi dan akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesaksamaan sepertimana sebelumnya ia telah dipenuhi dengan ketidakadilan dan ketidaksamaan.”

Rujukan Sunni:
1. Musnad Ahmad bin Hanbal, vol. 1, ms 84
2. Jami’us Sagheer, oleh al-Suyuti, ms 2160
3. Al-Urful Wardi, oleh al-Suyuti, ms 2
4. Kanzul Ummal, jilid 7, ms 186
5. Akhbaar Aqd Al-Mahdi Al-Durar fi Al-Muntazir, jilid 12, Bab 1
6. Al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman, By Ganji Shafi’i, Chapter 12
7. Al-Fusool Al-Muhimmah, oleh Ibn Sabbagh Maliki, Bab 12
8. Arjahul Matalib, by Ubaidallah Hindi hanafi, ms 380
9. Muqaddimah, oleh Ibn Khaldoon, ms 266

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahawa Nabi (SAWA) berkata: “Allah akan membawa keluar dari penyembunyian Mahdi dari Keluarga dan keturunanku sebelum hari kiamat, walaupun hanya tinggal satu hari dalam kehidupan di dunia, dan dia akan menyebarkan keadilan dan kesaksamaan di bumi ini, serta menghapuskan kezaliman dan penindasan. ”

Rujukan Sunni:
1. Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 1, ms 99
2. Satu versi hampir serupa juga telah diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, versi Bahasa Inggeris, bab 36, hadis no. 4270
Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib :

Ibn Majah dalam Sunannya memetik Mohammad Ibn Hanafiyyah dan Imam Ali berkata bahawa Nabi (SAWA) bersabda: “Mahdi adalah dari kami Ahlal Bait (a.s), tidak keraguan lagi bahawa Allah akan menguatkuasakan kemunculannya dalam satu malam (iaitu, kedatangannya adalah sangat tidak menentu) secara tiba-tiba. ”

Rujukan Sunni:
1. Sunan Ibn Majah, jilid 2, ms 269
2. Al-Sawa’iq Al-Muhriqah, oleh Ibn Hajar Al-Haythami, bab 11, seksyen 1, ms 250


Kitab Al-Mahdi di dalam Sunan Abi Dawood "Penyelamat Dijanjikan (Kitab Al-Mahdi)"
Buku 36, Nombor 4266:

Riwayat Jabir ibn Samurah:
Nabi (SAWA) berkata: "Agama akan terus dipertahankan sehingga terdapat dua belas khalifah ke atas kamu, dan seluruh masyarakat akan bersetuju dengan setiap seorang daripada mereka. "Saya kemudian mendengar dari Rasulullah (SAWA) beberapa kenyataan yang saya tidak boleh faham. Saya bertanya kepada bapa saya: Apa yang dia berkata: Beliau berkata: mereka semua adalah daripada Quraisy. - Buku 36, Nombor 4269

Nabi (SAWA) bersabda: "Mahdi adalah daripada keluargaku, keturunan Fatimah." - Buku 36, Nombor 4272

Riwayat Abu Sa'id al-Khudri:
Nabi (SAWA) bersabda: "Mahdi akan menjadi sahamku, dia akan mempunyai dahi yang luas dan hidung yang menonjol. Dia akan memenuhi bumi dengan kesaksamaan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman, dan dia akan memerintah selama tujuh tahun. - Buku 36, Nombor 4273

Riwayat Umm Salamah, Ummul Mukminin: :
Nabi (SAWA) bersabda: "Percanggahan pendapat akan berlaku ketika kematian tentang pengganti dan seorang lelaki Madinah akan bersegera ke Mekah. Sebahagian daripada penduduk Mekah akan mendatanginya, membawa dia keluar tanpa kerelaannya dan membai'ah kepadanya di antara Rukun dan Maqam. Satu pasukan tentera kemudiannya diutuskan menentangnya dari Shams (Syria), tetapi akan ditelan di padang pasir (baida’) di antara Mekah dan Madinah. Apabila manusia melihat peristiwa tersebut, orang-orang (Abdaal) dari Syria dan gerombolan dari Iraq akan datang kepadanya dan membai'ahnya di antara Rukun dan Maqam. Kemudian seorang lelaki Quraisy yang bapa saudaranya dari suku Kalb akan memulai peperangan, lalu dihantar satu pasukan tentera menentang mereka, beroleh kemenangan ke atas mereka, dan itu adalah ekspedisi Kalb. Kekecewaan akan menyelubungi mereka yang tidak menyaksikan harta rampasan Kalb. Maka dia akan membahagikan harta itu dan mentadbir manusia berlandaskan Sunnah Nabi (SAWA) mereka dan menebarkan Islam di seluruh pelusuk Bumi. Dia akan tetap kekal selama tujuh tahun, kemudian meninggal dunia, dan umat Islam akan bersembahyang ke atasnya. " - Buku 36, Nombor 4276
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]