#63888

فریب کسی‌ را نخورید، حتی با صحبت شیرین

و اجازه ندهید کسی‌ جلوی شما باشد در دعوت خدا، فقط خود خدا تنها

هوشمند باشید و بینش و بصیرت بالا داشته باشید

دشمن را از دوست بشناسیدیک حرف توسط حقّ احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی، ابا عبدالله (ع) در بازگشتش


Image

Salam, Reddition. R-24. Le Mahdi étant le Re[…]

L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]