#63886
اگر ده هزار سال پیش فقط صد نفر انسان مانند شما وجود داشت، آدم (ع) در زمین قوّت میگرفت و زمین را پر از عدل میکرد، و ابلیس (لع) نمیتوانست حکومتی در آن داشته باشد

همانا، تواندمند سازی در دستان شماست و قلب‌های پاک مؤمن شما، و اخلاص شما که انشألله تمام نخواهد شد

یک حرف توسط حقّ احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی، ابا عبدالله (ع) در بازگشتش


Image
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]