User avatar
By Abraham
#65475
به نام خداوند بخشنده و مهزبان
سلام افضل بر ان کس که تو را برگزید به عنوان صفیر خویش وسلام بر برتو باد یا احمد الحسن روزی که به دنیا امدی وروزی که از دنیا خواهی رفت وروزی که دوباره برانگیخته خواهی شد وسلام اهل بهشت بر تو باد در روزی که در ان زندگی خواهی کرد تا به ابد وحقیقتا خوشبختی ا
ابدی خواهد بود برای شما و پیروان شما
یا احمد الحسن این این متن ازجانب همان کسی است که خداوند او را خواهد برانگیخت تا یاری گر حق باشد و نام من ابراهیم از ایران واز شهر تهران هستم شما را پیش از این دنبال کردم به درستی سخنان شما شهادت میدهم ودر حالی که این متن مینویسم امر خویش به خداوندمیسپارم چرا که پروردگام همه عزت از ان اوست خواهان ان است ذلت و ضعف مرا ببیند و این ازمایش پرودگار برای من است و از شما درخواستی دارم که سلام من رو به حضرت بقیة الله اعظم برسانی وبه ایشان بگی چه قدر مشتاق دیدار حضوری با او هستم
به ایشان بگو ای بهترین خلق زمین یا مهدی
ای مولای من تو را در خواب و رویای صادقه بسیار دیدم ودر اخرین رویای صادقه خویش شما از من پرسیدی که چطور زن و همسری نمیگیری ای مولای من این مردم حق را به من کم برمیگردانند واگر ما به این مرم رو کنیم بسیار سرزنش وملامتم میکنند وخداوند اگاه است که من لایق انچه از بدی

به من روا میدارند نسیتم و نیز خداوند من رو از انچه نیکی و بدی در میا ن مرم میگذرد به نور ولایت شما اگاه ساخته و لطف عنایت شما شامل حال من بوده و من برانچه برایم میگذرد پیروز گردانیده پس سعیم بر ان است زبان به شکوه در برابر خلایق باز نکنم حال ای مولای من من که توان خرید مسکن و تهیه خوراک خودم ندارم وخداوند هم مال و دارایی به عطا نکرده اگر ازدواج کنم با این اوضاع سرزنشگر مرا ملامت نخواهد کرد
وتو خود به اندازه همه این دنیا اگاه هستی که بی ایمانی و بی عقلی مردم چقدر رنج اور است .

ای مولای من هم اکنون که این متن را مینویسم ترسانم از اینکه فتنه ها وازمایشات الهی مرا از مسیر خوشبختی منحرف و مرا به اتش وقهر ابدی بکشاند یا مولا ازتو درخواستی دارم ای ان کسی خداوند براورده کند هر انچه او خواهد ای محبوب ترین خلق وعابرومندترین خلق در نزد خدا ای یگانه مرد از خداوند برای من طلب عفو و امرزش کن چرا خدواند از شما بسیار خشنود است
واز او بخواه از فتنه ها وازمایشات بیرونم برهو از ذلت و خواری رهاییم سازه و در مسیر رضای
خودش مرا انگشتری در دستان مبارک شما قرار بده که از این نگین انگشتری هر انچه بخواهی همان کنه وهرگز نافرمانی نباشد
وشما نمیخواهید جز انچه خدا خواهد. از پرودگارت بخواه مرا برای شما زیبا رو وزیبا کردار کند و بارسنگینی برای شما اهل بیت عصمت و طهارت نکنه امین
سلام افضل وصلوات افضل همه اهل اسمان ها وزمین وهر انچه مابین ان دو است برای شما وخاندان پاک شما باد امیدوارم که خداوند به نور ولایتش برشما وشما به نور ولایت خود بر شیعیان
در این دوره یاری شویم تا مباد ذره ای از حق شما اهل بیت عصمت و طهارت پایمال شود از ین پس و انشا اله دست راست شما یعنی احمد الحسن
موفق وپیروز باشد و ان کس را که خداوند سبحانیاری کند چه کسی تواند ذلیل کرد

از مترجم این متن خواهشمندم این متن را به احمد الحسن یمانی صفیر حضرت واز احمدالحسن خواهشمند م این متن را به حضرت بقیةالله اعظم برساند باشد که مایه هدایت ورحمتی باشه از جانب حضرت برای ایرانیان پس مومنین به خدا توکل کنند امین
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Le Rappel Mahdi. Q-29. Les méchants m[…]

S- L'Islam comme Religion ?

Salam, À chacun sa récolte. S-14. Toutes les[…]

Salam, Question de Bannière pour les peuples. […]