User avatar
By Ali Jafarov
#65066
Ğüfeylə Namazı

Bismillah Ər Rəhman Ər Rəhim

Müstəhəb namazlardan biri Ğüfeylə namazıdır. Məğrib və İşa namazları arasında qılınır. İki rükətdir.

Birinci rükətdə Fatihə Surəsindən sonra surə yerinə bu ayə oxunur: “və zənnuni iz zəhəbə muğazibən fə-zənnə ən lə nəqdirə əleyhi fənada fiz-zulumati ən lə iləhə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz zalimin. Fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl ğammi və kəzalikə nuncil- mu`minin”

Və ikinci rükətdə Fatihədən sonra surə yerinə bu ayə oxunur: “və indəhu məfatihul-ğaybi lə yə`ləmuhə illə huvə yə`ləmu ma fil-bərri vəl-bəhri və ma təsqutu min vərəqatin illə yə`ləmuhə və lə həbbətin fi zulumatil-ərdi və lə rətbin və lə yasibin illə fi kitabin mubin”

Və qunutda bu dua oxunur:

“Allahummə inni əs`əlukə bi-məfatihil-ğaybi ləlləti lə yə`ləmuhə illə əntə ən tusəaliyə əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd”

Sonra Hacət və istəklər oxunar və ardınca bu dua oxunur:

“Allahummə əntə vəliyyu ni`məti vəl-qadiru əla talibəti tə`ləmu hacəti fə-əs`əlukə bi-həqqi Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin aleyhi və aleyhimussəlam ləmma qəzatəha li”
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]