Moderator: Dutch Group

User avatar
By Paraklitos
#64719
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Intens Genadevolle.

Alle lof zij aan Allah, de Heer der Werelden.
O Allah, verzend Uw gebeden en zegeningen over Mohammed en de Familie van Mohammed.

{En zij, die geloven en goede daden verrichten en in hetgeen aan Mohammed is geopenbaard, geloven – dit is de Waarheid van hun Heer – hun fouten heeft Hij van hen verborgen en hun gemoedstoestand verbeterd.}
- Surah Muhammad, 47:2

Dit is de situatie van degenen die geloven in de Bewijzen (Hujja) van Allah. Zij hebben aanvankelijk vertrouwen in de Woorden van Allah en zij geloofden in Zijn Woorden. Zij hebben vervolgens hiernaar gewerkt en gehandeld, en geloofden in het Bewijs van Allah en het is de Waarheid van hun Heer. Hun beloning van hun Heer is aldus dat Hij hun fouten heeft verborgen en hun gemoedstoestand heeft verbeterd.

Laten wij onszelf nu eens afvragen, werken wij naar Zijn Woorden {hun fouten heeft Hij van hen verborgen}? Uw gelovige broeder wordt door Hem (swt) beschreven als schoon en puur. Allah heeft niet alleen zijn wandaden vergeven, maar sterker nog, Hij heeft ze verwijderd: {hun fouten heeft Hij van hen verborgen}. Verwijderd, met andere woorden versluierd en verborgen. En weet u van wie Hij ze heeft verborgen?

Hij heeft ze verborgen voor de Engelen. Waarlijk, en voor het land en voor al hetgeen wat getuige is geweest van de ongehoorzaamheid of zonde. Zodoende bestaat de zonde niet meer en heeft het geen effect meer, alsof er nooit iets is gebeurd. En wat betreft de Engel die het heeft opgeschreven: Allah doet hem vergeten wat hij heeft opgeschreven. Waarlijk, en het land en al.

Degenen die onwetend zijn van de waarheid beweren dat de wandaden en zonden vergeven worden door Allah, maar dat de effecten blijvend zijn. En deze personen geven een voorbeeld van een stuk hout, en dat de slechte daden als spijkers zijn die in het stuk hout zijn ingeslagen. Als deze spijkers eruit getrokken worden zijn de effecten van de ingeslagen spijkers nog te zien. Aldus zien zij dat de effecten blijven als de wandaden al vergeven zijn. Dit is wat zij beweren.

Ik zeg, en in alle waarheid zeg ik u dat u fout zit. Waarom spreekt u over hetgeen waarover u geen kennis heeft? Waarom sluit u de Poort naar het Koninkrijk der Hemelen in het gezicht van de berouwvolle personen? Degene die de spijkers in het stuk hout heeft geslagen is niet de Schepper van het hout opdat hij in staat is het te herstellen zoals het was. Echter degene die de wandaden vergeeft is Allah, die de ziel geschapen heeft en Hij is tot alles toe in staat. Hij is in staat de ziel te herstellen zoals het was.

Als een dienaar berouw toont aan Allah, zorgt Allah ervoor dat de notulerende Engelen vergeten wat zij hebben opgeschreven. En Hij maakt het land waarop de dienaar zijn ongehoorzaamheid heeft gepleegd vergeten waarvan het getuige is geweest. En Hij verwijdert ieder spoor van schuld uit de ziel van de dienaar, de dienaar die oprecht is in zijn berouw. Waarlijk, hij keert terug naar de staat zoals hij was op de dag dat zijn moeder hem heeft gebaard, een zuiver natuur. Geen schuld. Geen spoor. Geen die zich nog iets kan herinneren.

Waarlijk, vanuit de gunst van Allah laat Allah de dienaar zijn schuld herinneren. Niet om hierover te praten, want hiermee is Allah niet tevreden. Echter, zodat hij vanwege zijn gehoorzaamheid niet ernaar zal terugkeren en zodat hij voortdurend de pijn voelt van de ongehoorzaamheid. Door middel van deze pijn stijgt hij hierdoor in rang.

Alsdus u, O berouwvolle bent vandaag van een zuiver natuur zoals de dag dat uw moeder u heeft gebaard. Geen Poort van de Poorten der Hemelen is gesloten in uw gezicht als u wilt stijgen. U wilt één van de naasten worden. Waarlijk en met genoegen, want de Poort is open voor u. Geopend door de Barmhartige en de Intens Genadevolle.

pure-water

Allah wil dat u Hem (swt) hoort. Verlaat de roep van Satan. Laat u niet misleiden door zijn influisteringen: “wie ben jij? Wie zou jij ooit kunnen worden dat jij denkt één van de naasten te zullen zijn?” Laat u niet misleiden door zijn woorden: “wie ben jij om te stijgen naar de hogere niveaus?”.

En als u zich moet wenden naar Hem, zeg tot Hem: “ik ben een armmoedige schuldige tekortkomende zondige dienaar, maar mijn Heer is Barmhartig, Intens Genadevol en Vrijgevig, Hij heeft deuren voor mij geopend door Zijn Leiding.”

Dit is zodoende de situatie van degene die gelooft in het Bewijs van Allah: {hun fouten heeft Hij van hen verborgen}. En nu zijn wij op de hoogte van de manier hoe Hij (swt) hun fouten heeft verborgen. Hebben wij hen hun recht gegeven? Geven wij degenen die zuiver en puur zijn hun recht? Hoe gaan wij met elkaar om? Waarlijk, ieder van ons moet weten dat zijn gelovige broeder geliefd is bij Allah, en Allah houdt van de gelovige en van degenen die van Hem houden. Is het genoeg voor u om te weten dat hij puur is en dat Allah zijn fouten heeft verborgen, zodat u van hem houdt? Is het genoeg om te weten dat de Profeten en Opvolgers van hem houden, zodat u van hem houdt? Is het genoeg om te weten dat de Engelen van hem houden? Is het niet genoeg dat Allah niet tevreden is dat u de gelovige pijn doet door middel van woorden, zodat u zult vermijden hem pijn te doen? Is het niet genoeg om te weten dat meest geliefde creatie van Allah degenen zijn die houden omwille van Allah [heb uw gelovige broeders lief], zodat u opnieuw kunt beginnen? O gelovige die gezuiverd is door liefde en door het achterwegen laten van het schaden van uw gezuiverde gelovige broeders. Waarlijk dit is verplicht voor u, opdat u kunt rijzen. De Poorten staan open voor u, neem dus geen toevlucht tot Satan. Laat het liefhebben van de gelovigen niet achterwege en doe ze geen pijn. Opdat de Poorten die geopend zijn niet wederom voor u sluiten.

Wij werken zodoende naar Zijn Woorden (swt): {en (heeft) hun gemoedstoestand verbeterd}. Zijn wij tevreden met de genade van de bescherming van de religie en de waarachtige Trouwzwering?

{Zeg: “Dit alles is door de genade van Allah en door Zijn barmhartigheid; laat hen er zich daarom in verheugen. Dat is beter, dan hetgeen zij vergaren.”}
- Surah Yunus, 10:58

Geven wij niets om hetgeen wat ons ontgaat betreffende de wereldlijke zaken (inclusief de materialistische overwinning)? Worden wij weleens gelukkig als de materialistische overwinning is behaald, alleen omdat (wij beseffen dat) het is behaald door de Gunst en Barmhartigheid van Allah?

{Opdat gij niet moogt treuren over hetgeen gij verloren hebt noch juichen over hetgeen Hij u heeft gegeven, want Allah heeft geen pocher of opschepper lief.}
- Surah Al Hadid, 57:23

Als dit is wat wij zijn, dan zullen wij het voorbeeld zijn van: {en (heeft) hun gemoedstoestand verbeterd}. Waarlijk, Hij verbetert hun gemoedstoestand door hun tevreden te stellen met Zijn Oordeel en onderwerping aan Zijn Gebod. Hij verbetert hun gemoedstoestand door hun verrichte werkzaamheden tussen Zijn Handen van Zijn Bewijs. Hij verbetert hun gemoedstoestand door hun oprechtheid naar Hem (swt). Hij verbetert hun gemoedstoestand door hun hoop en vrees.

Er zijn onwetenden die misschien denken dat Hij (swt) hun gemoedstoestand heeft verbeterd door middel van hervorming in deze wereld. In andere woorden, door middel van materialistische zaken. Zij veronderstellen dat Hij hun gemoedstoestand heeft verbeterd door wereldse materialistische zaken, aangezien hun kennis niet verder reikt dan deze wereld. Terwijl deze gehele wereld de definitie van onwetendheid is in de ogen van degenen waarvan hun gemoedstoestand is verbeterd door Hem. Met uitzondering van de bronnen der kennis. En alle (opgedane) kennis is bewijs, mits het daadwerkelijk gepraktiseerd wordt. En alle verrichte daden zijn slechts voor de show, tenzij het oprecht uitgevoerd wordt. En oprechtheid (in daden) is in groot gevaar, totdat de betreffende persoon tegen hetgeen aanloopt wat zijn leven beëindigd (de dood).

Zodat zij in hun gedachten druk bezig zijn met het gedenken van Hem (swt). En is er iets anders dat meer gevestigd is dan de gedachte die Allah gedenkt? Ja waarlijk, degene die zo zijn, Hij (swt) heeft {hun gemoedstoestand verbeterd}.

Vrede zij met u, O gelovigen, en de Genade en Zijn zegeningen over u. En Zijn Begroetingen en Zijn Gebeden over degenen die standvastig zijn in tijden van problemen en moeilijkheden.

En vrede zij met de aanhangers van Allah, met recht en oprechtheid. Zij die bevestigd hebben wat zij hebben gezworen aan Allah. Aldus heeft Allah hun gelofte bevestigd. Moge Hij ze een verblijfplaats geven op de Hogere Niveau’s in bijzijn van Zijn Profeten en Boodschappers.

Vrede zij met u, degenen die naar het hiernamaals zijn overgestoken in veiligheid en vrede, en onder bescherming van de religie waarvan Allah houdt en waarmee Allah tevreden is. Ik vraag Allah om voor u te bemiddelen in onze kwestie. En bidt voor ons, wij armmoedige mensen die in deze duistere wereld blijven vastlopen, zodat onze overgang, wanneer de overgang is voorgeschreven voor ons, naar het Licht is waarnaar u bent overgestoken.

O Allah, steun ons, en gebruik ons ter ondersteuning van Uw Religie door Uw Gunst en Genade, en door Uw vooruitziende aanreikingen.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Intens Genadevolle.

{Als de hulp van Allah en overwinning komt,
En gij de mensen groepsgewijze ziet binnentreden tot Allah’s godsdienst,
Roem dan uw Heer met de lof, die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem; voorzeker Hij is Berouwaanvaardend.}
-Surah Al Nasr, 110:1-3

- Ahmad al Hassan, boodschapper en opvolger van Imam al Mahdi (vzmh)
Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

H- Pierre (Hidjara).

Salam, La parabole de la Pierre. H-7. Il es[…]