#64921

هل عصير الشعير حرام الذي هو ليس مسكر؟

انها حلال والحمد لله


آیا نوشیدن آبجو بدون الکل (بدست آمده از جوشاندن و تخمیر) حرام است؟

آن حلال است و تمام شکر و ستایش مخصوص الله است.
M- Deux Messies.

Salam, Ô le deuxième de deux. M-16. Le Vers[…]

Ha- Houmaza, Calomniateurs.

Salam, Ceux qui n’aimeront pas le Mahdi. Ha-[…]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Le Rappel Mahdi. Q-29. Les méchants m[…]