#64874

هل الثلاثمائة وثلاثة عشر حجة علينا كلنا؟ أو هل كل الثلاثمائة وثلاثة عشر حجة علينا؟

انا حجة عليهم وهم حجة عليكم . لكن فقط منهم من انصبه الذي يكون حجة عليكم. اي الذي انصبه في تلك البلاد سوف يكون حجة على اصحاب تلك البلاد. يكونون حجة على الشعب الذي يعيش في البلد الذي فيه احد القادة من 313آیا 313 مرد بر تمام ما حجت هستند؟ یا آیا تمام 313 مرد بر ما حجت هستند؟

من حجتی بر آنان هستم ، و آنها حجتی بر شما. اما فقط آنانی که من از آنها تعیین میکنم بر شما حجت هستند. یعنی افرادی که در آن کشورها تعیین میکنم حجتی بر مردمان آن کشورها هستند. آنها حجتی خواهند بود بر مردمانی که در کشوری زندگی میکنند که در آن یکی از رهبران 313 است.

Salam, Des bannières pour tous les peuples. […]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Le Qoraychi. Q-27. Nous avons vu que[…]

M- Deux Messies.

Salam, Qoraych. M-14. Mahdi est Korèsh (Qora[…]