#64873

كيف نعرف إذا الإمام ع راضي عنا أم لا؟
كيف نعرف إذا نحن نخذل عبد الله ع أو الإمام ع ؟

المؤمن لديه مرآة يرى فيها نفسه ويقيمها ويعرف من خلالها ان الله راضآ عنه او لا. افعاله واعماله تقيم ذلك. ان كانت حسنة فأن الله راضآ وان كانت سيئة فأن الله غير راضآ.ما چگونه میتوانیم بدانیم که آیا امام (ع) از ما راضی هستند؟
چگونه میتوانیم بدانیم که آیا ما در حال قصور ورزیدن نسبت به عبدالله (ع) یا امام (ع) هستیم؟

افراد با ایمان دارای آیینه هستند که در آن نفس خود را میبینند و آن را می سنجند ، و از طریق آن میدانند که آیا خدا از آنها راضی است. اعمال و افعالشان آن را می سنجد. اگر اعمال وافعالشان خوب است ، پس الله از آنان راضی است و اگر اعمال و افعالشان بد است پس الله از آنان راضی نیست.
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]