#64871

هل هناك قيمة في تربة كربلاء؟

من اي ناحية؟ يعني كل الأحاديث التي تتكلم عن التربة وكيف تشفي ووو؟ هذا غير صحيح. وهو صحيح لمن اعتقد فيه.


آیا هیچ ارزشی در داشتن خاک کربلا است؟

از چه جنبه ای ؟ یعنی تمام احادیثی که در مورد خاک ( تربت ) و آنکه آن به چه نحوی شفا میدهد و و و ؟ آن صحیح نمی باشد. و آن صحیح است برای کسانی که به آن ایمان دارند
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]