#64870

من زوجي في الجنة أو عالم الأرواح ؟

رأيت في ذلك ان هذا يحرك مشاعر البعض. يفهموه بصورة يجعل البعض يقع في خطأ. على الأقل هذا الخطأ هو خطأ في نظر الناس
فيجلب الشبهةجفت روحی ما ( در بهشت یا عالم روح ) چه کسانی هستند؟

من دیده ام که این احساسات بعضی افراد را تحریک میکند. آنها آن را به نحوی میفهمند که بعضی از آنها را به خطا می اندازد. حداقل آن خطا ، اشتباهی است در نظر مردم ، پس آن شبهه می آورد.
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]