#63775
بسیاری از مردم رجعت (بازگشت) را به این صورت توضیح میدهند و تفسیر میکنند که یعنی‌ مرده به زندگی‌ بر میگردد به این معنی‌ که یعنی‌ از قبرشان بیرون می‌آیند و خاک رو از سرشان پاک میکنند، بعد آنها در کوچه‌‌های کوفه راه میروند، مثل فیلم‌های خون آشام یا زامبی، آنها مردم را در مورد تفسیر احادیث اهل بیت (ع) فریب میدهند
اگر موضوع به همین صورتی‌ که اینها تفسیر میکنند باشد، پس چرا مردم رجعت حسین و یارانش (ع) را نمیتوانند قبول کنند، اگر موضوع به همین صورتی‌ که آنها آن را برای مردم تفسیر میکنند باشد، که آنها از قبر‌های خود بیرون خواهد آمد، پس چرا مردم او را رد میکنند اگر او را ببینند و یارانش را که از قبر‌هایشان بیرون میایند

هرکسی تفسیر می‌کند با توجه به آنچه که با چشم‌های کم سویش می‌بیند، مثل همین اعلا السالم که آن قدر پیش رفت به جائی‌ رسید که گفت رجعت در آسمان اول است، و در نتیجه خودش را در یک وضعیت بسیار خجالت باری گذاشته است با امام مهدی (ع) مثل این است که دارم میبینم که ابو حنیفه قرآن را تفسیر می‌کند

و من میخواهم به او بگویم که، شاید آن کسی‌ آن چیزی را که گفت منظور دیگری داشته و تو یک چیز دیگر فهمیدی.....پس چرا تو در مورد چیزی که به اهل بیت (ع) ربط دارد دخالت میکنی‌ و آنها فرمودند که قائم (ع) کسی‌ است که قرآن را تفسیر می‌کند

در حقیقت رسول الله (س) حقیقت را فرمودند زمانی‌ که گفتند من با آنها بر سر تنزیل (همانطوری که پائین آماده) جنگیدم، و قرآن با آنها بر سر تاویل (تفسیر) می‌جنگد

در حقیقت آنچیزی که به حقیقت رجعت (بازگشت) انسان نزدیک تر است همان زندگی‌ جدید با تولد دوباره است

پست در فیسبوک توسط وعد الله
L- La Mère des Cités.

Salam, La jeune fille, mère du Fils de l’homme[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]